Natuurvriendelijke landbouw

In het Gouden Lân ligt op de oude kwelderoevers een bijzonder agrarisch gebied met zeer vruchtbare zavelgronden: de Lytse Bouhoeke. Omdat weilanden en akkergronden naast elkaar liggen werken boeren deels samen volgens het oude principe van het gemengde bedrijf. In theorie zou hiermee de aanvoer van mest en voer van buitenaf beperkt kunnen worden. Met dit uitgangspunt onderzoeken zes jonge boeren mogelijkheden om te komen tot natuurvriendelijke landbouw met een goed verdienmodel.