Boeren meten water

Boeren Meten Water

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Het gedeelde doel is een betere waterkwaliteit, voldoende water en een duurzame productiegroei voor de landbouw.

Meten van grondwaterstanden, bodemvocht en zoutgehalte in sloot, drain- en grondwater vergroot de kennis en maakt knelpunten, zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater, inzichtelijk. Een betere kijk op de knelpunten levert meer inzicht in de maatregelen die zowel waterschap als agrariër zouden kunnen nemen. De Stichting Gouden Land neemt deel aan dit project zodat we niet alleen informatie verzamelen over het landbouwgebied, maar ook over de Zuricher Oord Polder en de Pingjumer Gulden Halsband. Het “Boeren Meten Water” project valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland.