Masterplan

Op woensdag 28 november 2018 werd het masterplan voor de ontwikkeling van het Marneslenkgebied aangeboden aan wethouder Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Masterplan ‘Gouden land’ koppelt grote maatschappelijke opgaven (klimaatverandering, biodiversiteit, cultuurtoerisme) aan inspirerende initiatieven uit de dorpen (tentoonstellingen, behoud van cultuurhistorische landschapselementen, landschapskunst, en een natuurvriendelijke agrarische sector). Het is een voorbeeld van gebiedsontwikkeling waarin draagvlak en daadkracht elkaar versterken.

Begin 2021 besloten het Waddenfonds, de gemeente Súdwest Fryslân en de Provincie Fryslân gezamenlijk te investeren in de uitvoering van de plannen voor 2020-2025.  In “Gouden Lân op weg naar de toekomst” ligt de nadruk op de versterking van de cultuurhistorie, het landschap en natuurwaarden. De totale investering bedraagt € 624.041,-.

In aanvulling hierop neemt Gouden Lân deel aan de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Binnen de Regio Deal werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving.