Pingjumer Gulden Halsband

De Pingjumer Gulden Halsband (PGH) is een van de oudste ringdijken van Nederland, en zij vormt het hart van ons gebied. Samen streven we ernaar om de ringdijk  meer zichtbaar te maken in het landschap, en om haar eeuwenoude verhaal over te brengen op toekomstige generaties. Bij het zichtbaar maken van de PGH zijn gemeente, Wetterskip en boeren betrokken. Samen beheren zij de dijk, de aangrenzende sloten, en het land dat grenst aan de dijk.

De Gemeente Súdwest Fryslân heeft een belangrijke stap voor behoud van de PGH gezet door de ringdijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Enthousiaste lokale vrijwilligers hebben al veel informatie over de ringdijk samengebracht op de https://www.facebook.com/werkgroepPGH. Door alle kennis en inzet te bundelen willen we samen bouwen aan een bloeiende toekomst voor de dijk. 

Bij het meer zichtbaar maken van de dijk willen we de natuur te versterken. Hierbij nemen we alle kennis en belangen mee – niet in de laatste plaats de belangen en de kennis van de boeren. In voorbereiding op onze activiteiten hebben we een bijeenkomst gehouden waarbij we door deskundigen werden voorgelicht over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), Regeneratieve Landbouw en de staat van de Biodiversiteit op en om de Pingjumer Halsband op dit moment.

De regels van het nieuwe GLB zijn nog niet geheel duidelijk. Daarom probeert ieder nu eerst afzonderlijk een zo goed mogelijke keuze te maken wat betreft versterken van de natuur. Een aantal boeren doet dit via een Agrarische Natuurvereniging Westergo, andere kijken welke mogelijkheden er zijn in de Eco-regeling van het GLB. Het streven is om in het najaar samen een groep te vormen die zich inzet voor extensiever beheer van de Pingjumer Gulden Halsband. De Stichting Landschapsbeheer Friesland adviseert ons hierbij.

Belangstellenden kijken toe bij de demonstratie 'ecologisch slootschonen' in Idaerd.
bron: Leeuwarder courant 5 oktober 2023

Samen met Wetterskip Fryslan en de boeren onderzoeken we of het mogelijk is om op een aantal trajecten langs de dijk een natuurvriendelijke oever kunnen aanleggen. Wat betreft beheer is het nieuwe motto: ‘Mei de Frânske slach’ door de sloot doet wonderen voor plant en dier. ‘Rûchte is it nije moai’

Dit motto geldt in zekere zin ook voor het beheer van de dijk: niet te vaak maaien, maaisel afvoeren, minder of niet bemesten en extensief begrazen is het advies. In overleg met eigenaren en pachters gaan we kijken welke van de voorgestelde beheermaatregelen op korte termijn haalbaar zijn. Klik hier voor: Advies Beheer PGH_nov2023